01-03-2015 Niedziela

Prowadzenie-Andrzej Sobolewski

Wykład-"Dlaczego Bóg toleruje zło"- Piotr Krajcer - pielgrzym
Wykład-"Miłość owocem Ducha"- Piotr Krajcer - pielgrzym

12-11-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Dawid Organek

3 Księga Mojżeszowa 27:1-14
09-11-2014 Niedziela
05-11-2014 Środa

Indywidualne pytania-prowadzenie-Dawid Organek

Jak rozumieć werset - 1Tym.5:20 "Tych którzy grzeszą strofuj wobec wszystkich, aby inni też się bali"
02-11-2014 Niedziela

Wykład-"5 typów ludzi w Tysiącleciu"-Rafał Purwin

29-10-2014 Środa

Badanie-Rafał Purwin

3 Księga Mojżeszowa 26:29-46

26-10-2014 Niedziela

Wykład-"O gorszeniu się"-Henryk Purwin

Badanie-prowadzenie-Jeremiasz Purwin

22-10-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Dawid Fil

3 Księga Mojżeszowa 26:14-29

19-10-2014 Niedziela

Nabożeństwo w Supraślu

15-10-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Andrzej Sobolewski

3 Księga Mojżeszowa 26:1-13

12-10-2014 Niedziela

Wykład-"Skazani na reagowanie"-Adam Organek

Badanie-prowadzenie-Rafał Purwin

Jak.4:6-12

08-10-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Adam Organek

05-10-2014 Niedziela

"Walka na wzór Dawida"-szkoła prorocza-Dawid Fil

Rozmowy organizacyjne-prowadzenie-Andrzej Sobolewski


01-1-2014 Środa

Indywidualne pytania

"Czy tańczenie na weselu osób wierzących jest właściwe"?

28-09-2014 Niedziela

Wykład-"Historia naszych pieśni"- Andrzej Sobolewski

Pieśni nasze są zbiorem różnych utworów, wyróżniających się swoją duchowością a pochodzących z różnych ugrupowań chrześcijańskich i które nie są ograniczone doktrynalnie.


Badanie-prowadzenie-Rafał Purwin

Jakuba 4:1-12

Przynależność do świata oznacza sposób przeżywania życia oraz jego cele i dążenia.
Naszym celem jest uświęcanie się i szukanie systemu wartości chrześcijańskich.

17-09-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Dawid Fil

3 Księga Mojżeszowa 25:23-37

Rozważania dotyczące roku jubileuszowego-pięćdziesiątnicy.
Jak przekłada się on na chrześcijańską "pięćdziesiątnicę"- wylanie Ducha Św. na apostołów i czy jest również odpowiednikiem na okres Tysiąclecia.

14-09-2014 Niedziela

Wykład-"Saul, Dawid, Salomon"- Rafał Purwin

Saul przedstawia okres Żydowski, Dawid okres Chrześcijański, Salomon okres Tysiąclecia/sądu i odnowienia.


Badanie-prowadzenie-Jeremiasz Purwin

Jakuba 4:1-5

Uwagi dotyczące sporów wynikających z pożądania i zazdrości. Niewłaściwe prośby do Boga, oraz przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga.

10-09-2014 Środa

Badanie-prowadzenie-Jeremiasz Purwin

3 Księga Mojżeszowa 24:17-23

Omawianie tematu kar za zabójstwo i skaleczenie.

07-09-2014 Niedziela

Wizyta brata pielgrzyma

03-09-2014 Środa

Indywidualne pytania - prowadzenie - Andrzej Purwin

Pytanie - Dlaczego w Ks.Objawienia 7:5-8 pominięto plemię Dana?

31-08-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Andrzej Sobolewski

Jakuba 3:13-18

Zagadnienie prawdziwej mądrości, która musi być nacechowana uczynkami łagodności, bez zazdrości i kłótliwości, kochająca pokój, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.
Miłość jest wsparciem dla mądrości, wyraz serca i emocji musi być korygowany przez rozum.

27-08-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Andrzej Sobolewski

3 Księga Mojżeszowa 24:10-16

Kary dotyczące bluźnierstwa.

17-08-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Michał Targosz

Jakuba 2:14-20-26

Uczynki mają dowieść naszej wiary, wiąże się to z ofiarą i wyrzeczeniem.
Miarą naszej wiary są uczynki.
Wiara jest relacją zaufania, wyższą niż obowiązek, przymus.
Jest potrzebna Bogu do budowania wyższej jakości współistnienia.
Wiara jest weryfikowana poprzez czyny, poświęcania swoich zasobów życiowych.
Stopień poświęcenia wyznacza stopień bliskości z Bogiem i daje nadzieję na wyższą formę bytu.

13-08-2014 Środa

Omawianie spraw gospodarczych.

10-08-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Henryk Purwin

Jakuba 2:14-26

O wierze i uczynkach.
Wiara jest sprawą umysłu.
Wiara poprzez uczynki prowadzi do zbawienia. Bez uczynków wiara jest martwa.
Uczynki powinny wynikać z miłości, a nie z wyrachowania.
Starajmy się więcej robić, niż mówić o miłości.

06-08-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Rafał Purwin

3 Księga Mojżeszowa 23:1-44

Omówienie przepisów, dotyczące określonych świąt.
Na początku przypomnienie o sześciu dniach pracy, zakończonych siódmym dniem, sabatem.
W pierwszym miesiącu, czternastego dnia o zmierzchu jest Pascha Pana.
Piętnastego dnia zaczyna się siedmiodniowe święto Przaśników.
Po wejściu do Kanaanu, snop z pierwocin żniwa, był przynoszony do kapłana, a on dokonywał obrzędu podniesienia/kołysania przed Panem. Do tego momentu nie można było spożywać świeżych plonów.
Snop i pierwociny to zmartwychwstały J.Chrystus.
Zapoczątkowanie wieku ewangelii, powołanie i poświęcenie Nowego Stworzenia.
Na obrzęd podniesienia/kołysania przynoszono ze swoich siedzib, po dwa chleby upieczone na zakwasie jako pierwociny dla Pana.
Chleby te, obrazują grzeszną naturę kościoła.
Od następnego dnia po obrzędzie podniesienia/kołysania odliczano siedem pełnych tygodni a pięćdziesiątego dnia było Zielone Święto.
Jest ono prawzorem zesłania Ducha Świętego na apostołów.

W siódmym miesiącu, pierwszego dnia, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie.
Dziesiątego dnia, tego miesiąca, był dzień Pojednania - Święte Zgromadzenie.
Tego dnia, składane ofiary, symbolicznie są najważniejsze dla ludzkości.
Piętnastego dnia, rozpoczynało się siedmiodniowe Święto Szałasów, upamiętniające zamieszkiwanie w nich podczas wędrówki po pustyni, po wyjściu z Egiptu. Uważane jest również za symbol przyszłego świata.

03-08-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Jeremiasz Purwin

Jakuba 2:1-10

Ostrzeżenie przed błędną oceną wartości osoby bogatej, przybywającej na zgromadzenie.
Bogaci mają władzę i mechanizmy wykonawcze do nadużywania jej.
Brak okazania szacunku biednemu, jest złamaniem "królewskiego przykazania" oznaczającym winę i przestępstwo całego prawa.
Prawo nowego przymierza, prawo wolności, uwzględnia miłosierdzie, które góruje nad bezwzględnym sądem. Bóg zachęca do okazywania miłosierdzia, ponieważ nikt z nas nie zda sądu bez miłosierdzia.

30-07-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Adam Organek

3 Księga Mojżeszowa 22:1-33

Rozważania dotyczące świętości ofiar.

27-07-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Henryk Purwin

Jakuba 1:21-27

"Powstrzymywanie języka", dla chrześcijanina jest bardzo ważne. Nasze wypowiedzi powinny być nacechowane miłością i mądrością. Niekontrolowane emocje w wypowiedziach, jak również plotki krzywdzące innych, świadczą o naszej cielesnej naturze. My zaś mamy być nowym stworzeniem, które buduje a nie niszczy.

23-07-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Henryk Purwin

3 Księga Mojżeszowa 21:16-24

Potomkowie kapłana Aarona, którzy są ułomni, nie będą mogli przystępować, aby składać ofiary ogniowe, jak i pokarm w ofierze swojemu Bogu. Nie będą wchodzić poza zasłonę i do ołtarza nie będą przystępować, lecz będą spożywać pokarm z najświętszych, jak i ze świętych darów.
Może to sugerować, że wielu powołanych ma dostęp do pokarmu Bożego, ewangelii, lecz jedynie ci, uznani jako bez skazy, mogą liczyć na wybranie do stanu kapłańskiego w Królestwie Bożym.
Różne defekty fizyczne tu wspomniane, mogą symbolizować defekty w sferze duchowej.

19/20-07-2014 Sobota/Niedziela

Konwencja w Supraślu - organizowana przez nasz zbór

Mottem konwencji jest Psalm 51:12 - Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!

13-07-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Jeremiasz Purwin

Jakuba 1:21-27

Słowo - ewangelia, wszczepione w cielesną naturę człowieka.
Dusza - istota życia - pamięć plus cechy osobiste w różnych formach bytu.
Słuchacz i wykonawca Słowa - ewangelii, widzi jego doskonałość, i wolność w relacji ze starym przymierzem, będzie błogosławiony w swoim działaniu.

09-07-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Andrzej Purwin

3 Księga Mojżeszowa 21:1-15

Rozważania dotyczące świętości kapłanów.Zanieczyszczeń przez kontakt ze zmarłym. Zakazu z powodu żałoby : strzyżenia głowy do goła, przycinania boków bród, oraz dokonywania nacięć na ciele. Żoną kapłana może być jedynie dziewica.

06-07-2014 Niedziela

Badanie - prowadzenie - Andrzej Sobolewski

Jakuba 1:18-27

Ponowne rozważania dotyczące wersetu 18go. doprowadziły do wniosku, że nie chodzi o "spłodzenie i zarodek", lecz o "narodzenie i pierwocinę" stworzenia. A mówiąc ogólnie, jest tu mowa o nowym życiu stworzenia.
Analiza wersetów 19-21 uświadamia, że słuchanie, mówienie i gniew jest powiązane i właściwe ich zrozumienie jest konieczne do kształtowania nowego stworzenia.
W liście tym jest wiele praktycznych wskazówek, które jeszcze będziemy badać.

02-07-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Adam Organek

3 Księga Mojżeszowa 20:10-27

Kolejne ustawy i prawa, oraz kary za nieposłuszeństwa dotyczące nagości, obcowania cielesnego, cudzołóstwa. Ostrzeżenie przed naśladowaniem ludów, wypędzonych przed Izraelem. Żądanie świętości od ludu Izraela, "bo Ja, Bóg jestem święty".

Prośba o omówienie wersetu 27go, na następnym badaniu.

29-06-2014 Niedziela

Wykład - "Kozły i owce"- Jeremiasz Purwin

Podstawą wykładu są wersety z Mateusza 25:31-46
Charakter kozłów i owiec w przenośni dotyczy ludzi. Zależnie od tego czy ludzie podporządkują się czy nie, prawu Bożemu, spotka ich odpowiedni los.

25-06-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Dawid Organek

3 Księga Mojżeszowa 20:1-9

Rozważano zjawisko polegające na składaniu ofiar z dzieci, Molochowi na ziemi Izraela.
Bóg winnego karał śmiercią wykonaną przez ukamienowanie z rąk ludu. A jeżeli ludzie mu odpuszczą, to sam Bóg wytraci go, oraz jego rodzinę.Ciekawe że istotą potępienia był akt cudzołóstwa z Molochem, anie drastyczność ofiary.
Podobnie było gdy ktoś zwrócił się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to Bóg zwróci swoje oblicze przeciwko takiemu i wytraci go spośród swego ludu.
Zastanawiano się nad dzisiejszymi wróżbami i horoskopami.
Pojawił się wątek drobnych wyjątków wiedzy o przyszłości, oraz o współczesnym prorokowaniu.

24-06-2014 Wtorek - pogrzeb brata Zdzisława Masiaka - oraz społeczność braterska w domu gościnnym "Amadeo".

22-06-2014 Niedziela

Nabożeństwo poświęcone wspomnieniom, zmarłego 20-06-2014, brata z naszego zboru - Zdzisława Masiaka - prowadzenie - Michał Targosz

18-06-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Dawid Fil

3 Księga Mojżeszowa 19:29-37

Kolejne nakazy przestrzegania ustaw i praw podanych przez Boga.

15-06-2014 Niedziela

Wykład - "Rozważania o ewangelii"- Andrzej Sobolewski

Ewangelia - słowem prawdy, zbawienia, wieścią o Królestwie Bożym.


Badanie - prowadzenie - Jeremiasz Purwin

Jakuba 1:17-22

Bóg spłodził nas przez "słowo prawdy/ewangelię" abyśmy byli pierwszym zarodkiem jego stworzeń jako wywyższonego i nieśmiertelnego bytu.

11-06-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Rafał Purwin

3 Księga Mojżeszowa 19:19-27

Zalecenia zawarte w tych wersetach miały nauczyć wytrwałości, cierpliwości i posłuszeństwa.

08-06-2014 Niedziela

Wykład - "Pokarm Boży"- Marek Sikora - pielgrzym

Wykład - "Przykład Abrahama i Lota"- Marek Sikora - pielgrzym

04-06-2014 Środa

Wolne pytania - prowadzenie - Michał Targosz

Pytanie dotyczące istoty przeznaczenia.

01-06-2014 Niedziela

Wykład - szkoła prorocza - "O ofiarach"- Andrzej Purwin

Badanie - prowadzenie - Andrzej Sobolewski

Jakuba 1:12-18  Uzupełnienie badania z przed tygodnia.
Określenie Doświadczania - jest od Boga - jest próbą, w której możemy wytrwać lub nie.
Dla chrześcijan próby są konieczne by ukształtować się do pełnienia zaszczytnej roli.
Określenie Pokusy - pochodzące od szatana - jest nacechowane kłamstwem i chęcią zniszczenia.
                                 - pochodzące od "ciała"- jest wyrazem ulegania słabościom, z konsekwencją utraty wybrania.

28-05-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Jeremiasz Purwin

3 Księga Mojżeszowa 19:11-18

Kontynuacja rozważań przepisów dotyczących świętości i sprawiedliwości, biorąc pod uwagę, że kryteria chrześcijańskie są o wiele wyższe.

25-05-2014 Niedziela

Wykład - "Słowo twoje jest pochodnią nogom moim..."- Adam Organek

Podstawą wykładu jest werset z Psalmu 119:105 "Pieśń uwielbienia dla słowa Bożego"


Badanie - prowadzenie - Rafał Purwin

Jakub 1:12-18

Rozważania dotyczące doświadczania i pokus podsumowano tym, że doświadczanie i próbowanie jest po to by nas ukształtować, a pokusy prowadzą do zniszczenia.

Społeczność braterska była kontynuowana na pikniku u Heni i Henryka Purwina.

21-05-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Adam Organek

3 Księga Mojżeszowa 19:1-10

Początek rozważań przepisów dotyczących świętości i sprawiedliwości.

18-05-2014 Niedziela

Wykład - "Bądźmy jednomyślni i pokorni"- Henryk Purwin

Podstawą wykładu jest werset z listu do Filipian 1:27.
1. Być jednomyślnym i pokornym to znaczy mieć w sobie przymioty Boże, wiarę w J.Chrystusa, jego cechy charakteru, oraz Ducha Św.
2. Jednomyślność nie oznacza zmuszania wszystkich do mówienia jednym głosem.
3. Jednomyślność i pokora są pięknymi cechami charakteru, które w czasach ostatecznych wystawiane są na wielką próbę.

14-05-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Henryk Purwin

3 Księga Mojżeszowa 18:1-30

Wersety te mówią o czynach niemoralnych.
Napominają by Izraelici nie postępowali tak jak ludność w ziemi Egipskiej, jak i ci co mieszkają w ziemi Kanaan, do której prowadzi ich Bóg.
Wymieniane teksty mówiące o zakazie "odsłaniania ciała" sugerują kontakty cielesne.
Jest również mowa o zakazie składania dzieci na ofiarę Molochowi, cielesnego obcowania z mężczyzną jak z kobietą, oraz ze  zwierzęciem.

Pytanie - co może oznaczać określenie, że "ziemia może wyrzucić" - werset nr.28 ?

11-05-2014 Niedziela

Wykład - "Bez wiary nie można podobać się Bogu"- Rafał Purwin

Podstawą wykładu jest werset Listu do Hebrajczyków 11:6.

Pięć pytań:
 1. Co to znaczy podobać się Bogu ?
 2. Dlaczego bez wiary nie podobamy się Mu ?
 3. Czy wiemy co to znaczy przystępować do Boga ?
 4. W jaki sposób Bóg nagradza tych co Go szukają ?
 5. Co to znaczy szukać Boga ?
Trzy elementy:
 1. Rozpoznać Jego wolę
 • odłączenie od świata
 • odnowienie umysłu
 • dobroć, miłość, doskonałość
         2. Okazać posłuszeństwo
 • J.Chrystus jest wzorem
 • umiejętność przebaczania
         3. Zaufanie Jego obietnicom 
 • daje sens i motywuje do działania 
07-05-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Dawid Fil

3 Księga Mojżeszowa 17:10-16

Wersety te mówią o zakazie spożywania krwi, obowiązujący Izraelitów na podstawie Starego Przymierza.
Chrześcijan, ten zakaz nie obowiązuje, chociaż w jego okresie początkowym istniał przejściowo.
Niektóre odłamy chrześcijańskie nie mając właściwego zrozumienia kontynuują zakazy i nakazy Starego Przymierza wykazując fałszywą gorliwość, o której pisze Paweł w liście do Rzymian 10:1-4.
Wiążą spożywanie krwi z transfuzją krwi i odmawiają jej.
Nie ma to żadnego znaczenia w oczach Boga.
Sami stwarzają sobie problemy.
Ciekawe, że obecni żydzi, którzy zachowują "koszerność "i upuszczają krew ze zwierząt przeznaczonych do zjedzenia akceptują transfuzję krwi do ratowania ludzkiego życia.

30-04-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Andrzej Purwin

3 Księga Mojżeszowa 17:1-9

Istota tych wersetów dotyczy zwierząt przeznaczonych na ofiarę.
Jeżeli Izraelita, lub osiadły przybysz, dokonuje zarżnięcia byka, baranka, lub kozy w obozie, lub poza obozem np. w otwartym polu, na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają nierząd/cudzołóstwo, to taka osoba będzie zgładzona (w sensie dosłownym) z ludu Izraela.
Właściwa ofiara polega na tym, że zwierze przeznaczone na ofiarę musi być przyniesione przed wejście do namiotu zgromadzenia jako dar ofiarny dla Boga, przed przybytek i kapłan ma pokropić ich krwią ołtarz przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia, a tłuszcz spali jako woń przyjemna dla Pana.
Odnosi się to do nas, że jeżeli nie będziemy lojalni wobec Boga i będziemy bałwochwalcami to nas wykluczy duchowo spośród wybranych.

27-04-2014  Niedziela

Wykład - "Świadkowie Boga"- Jeremiasz Purwin

Na przestrzeni dziejów, Izraelici byli nazywani świadkami Boga wśród innych narodów ziemi.
Izaj. 43:1 Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - mój jesteś!
Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.
Mimo wielu upadków i okresów rozproszenia narodu Izraelskiego, to Bóg mówi, że: Izaj.43:25 Ja, właśnie Ja ze względu na samego siebie zmazuję twoje występki i nie wspomnę na twoje grzechy.
Również Izaj.49:22-23 Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach. Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami...
Te ostatnie sprowadzenie Izraelitów rozpoczęło się ruchem syjonistycznym w latach 1870-1900, a powstanie państwa Izrael nastąpiło 14 maja 1948r.
Obecne realia przedstawiają wersety Izaj. 49:19-20 Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej zamieszkać... Jeszcze będą mówić do twoich własnych uszu twoje dzieci, których cię pozbawiono; za ciasne jest dla mnie to miejsce, daj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać!
Fakt powstania państwa Izraelskiego jest tak niezwykły, że możemy uznać to za świadectwo Boga, co mówi Izaj.49:26 ...I pozna każdy człowiek, że Ja, Pan, Mocarz Jakubowy, jestem twoim Zbawcą i Odkupicielem.
Chociaż wielu ludziom nie podoba się ten fakt, to Słowo Boże mówi: Izaj.45:11 Tak mówi Pan, Święty Izraelski i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk?
Państwo Izrael jest typowo nacjonalistyczne i niemal ateistyczne. Jerozolima tylko częściowo należy do Izraela, nie ma również świątyni. Słowo Boże mówi, że: Rzym.11:26-27...Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.Badanie - prowadzenie - Henryk Purwin

Jakuba.1:1-4

Aby odczuwać radość przy różnych próbach i doświadczeniach, dających wytrwałość i prowadzących do doskonałości, potrzebna jest świadomość dostąpienia zaszczytnej misji nagrodzonej wybraniem do zarządu Królestwa Bożego.

13-04-2014  Niedziela

Wykład - "Pascha 2014"- Henryk Purwin

Dziś wieczorem przystąpimy do obchodzenia Pamiątki śmierci J.Ch./ Pamiątki Ostatniej Wieczerzy Pańskiej/ Paschy Nowego Stworzenia.
Historia obchodzenia Paschy rozpoczyna się od wyjścia narodu Izraelskiego z Egiptu.
10 dnia Nisan, pierwszego miesiąca roku, każda rodzina miała wziąć baranka bez skazy i odłączyć go od stada.
14 dnia Nisan o zmierzchu, miał być zabity i spożywany tej nocy przez całą rodzinę. Krwią jego, miały być pokropione odrzwia i nadproże w domach gdzie był spożywany.
Mięso po upieczeniu na ogniu, jeść mieli z przaśnikami i gorzkimi ziołami - 2 Mojż.12:8
Jednocześnie z Paschą wprowadzone zostaje święto Przaśników, trwające od wieczora 14 dnia tego miesiąca, aż do wieczora 21 dnia - 2 Mojż.12:15-17
Przez 7 dni nikt nie może spożywać kwaszonych potraw -2 Mojż.12:20
Obchodzenie święta Paschy miało przerwy. Szczególnie w czasie wędrówki po pustkowiu z Mojżeszem, oraz niewoli Babilońskiej.
Ostatnia wieczerza paschalna J.Ch. opisana w Ew.Mat.26:17-30 zastąpiła Paschę żydowską i jako "Pamiątka J.Ch." powinna być obchodzona przez chrześcijan raz w roku - 1Kor.11:23-26

09-04-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Michał Targosz

3 Księga Mojżeszowa 16:1-34

C.d. rozważań ofiar Dnia Pojednania.

06-04-2014  Niedziela

Wykład - "Przebacz im bo nie wiedzą co czynią."- Rafał Purwin

Mottem wykładu jest werset z Ew.Łukasza 23:34 "A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią."
Przystępując do spożywania chleba i wina, w czasie zbliżającej się Pamiątki śmierci J.Chrystusa nie możemy przyjść mając konflikt z bratem lub siostrą, czy bliźnim. Musimy pojednać się z nimi i przebaczyć im wszelkie wobec nas występki.
Przebaczenie jest działaniem Boga, Jego miłości, jest to działanie Ducha Św. w nas.
Przebaczenie nie jest udziałem ludzi grzesznych.
Egoizm, zapatrzenie w siebie, może blokować pozytywne emocje.
Przebaczenie zawsze kosztuje.
Należy zapomnieć o tym co za mną, a patrzeć na to co przede mną.
Przebaczenie jest procesem, jest rozumieniem tego czego Bóg od nas wymaga.
Jeżeli choć raz przebaczymy z serca komuś kogo nie lubimy, to poczujemy wartość tego co zrobiliśmy.
Przebaczenie musi być szczere i z głębi serca.
Przebaczenie jest oddaniem chwały Bogu.
Przebaczenie jest darem ofiarnym dla Boga, ale również dla innego człowieka.
Nie ze względu na siebie, ale ze względu na J.Chrystusa i tego co nas nauczył, aby nikt już nie żył dla samego siebie.
Zyskujemy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum.
Niosąc dar przebaczenia, czyste serce, pokój Boży, możemy zbliżyć się do obchodzenia Pamiątki śmierci J.Chrystusa.

02-04-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Andrzej Sobolewski

3 Księga Mojżeszowa 16:1-34

C.d.rozważań ofiar Dnia Pojednania.

30-03-2014  Niedziela

Wykład - "A gdy było około 6 godziny..."- Michał Targosz

Tematyka światła i ciemności jest często obecna w Starym i Nowym Testamencie.
Punktem wyjścia wykładu jest opis ciemności, która zaległa całą ziemię w czasie ukrzyżowania J.Chrystusa - od około szóstej do dziewiątej godziny, opisanej w Ew.Łukasza 24;44-46
Bóg stwarzając dzień i noc uznał, że jest to dobre.
Jednak później, nawiązując do światła i ciemności, używa światła do określenia dobra, wiedzy, działania - łączności z Bogiem, a ciemności do określenia stanu zła, niewiedzy, odrzucenia, potępienia - odłączenia od Boga.
Z tej samej materii Bóg tworzy przeciwne byty, w których rozgrywa się dramat ludzi i stworzeń duchowych.

26-03-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Dawid Organek

3 Księga Mojżeszowa 16;1-34

Rozdział dotyczący ofiar Dnia Pojednania. Szczególnie ważny dzień składania ofiar, odbywający się raz w roku. Wstępnie, omawiane było znaczenie tych ofiar dla cielesnego Izraela.

23-03-2014  Niedziela

Wykład - "Osiem przymierzy Boga"- Jeremiasz Purwin

 1. z Adamem i Ewą
 2. z Noem
 3. z Abrahamem
 4. z Izaakiem
 5. z Jakubem
 6. z Izraelem cielesnym - za pośrednictwem Mojżesza
 7. z Dawidem
 8. z Izraelem duchowym - za pośrednictwem J.Chrystusa
19-03-2014 Środa

Badanie - prowadzenie - Rafał Purwin

3 Księga Mojżeszowa 15;1-33

Rozdział mówiący o wyciekach i upływach mężczyzny i kobiety, oraz o procedurach oczyszczania.

Werset 31 jest szczególny:
"I trzymajcie synów Izraela z dala od nieczystości innych, żeby nie pomarli z powodu swojej nieczystości za skalanie mojego przybytku, który jest pośród nich."

Werset ten ma charakter proroczy i odnosi się raczej do nas - duchowego Izraela
2 Kor. 6; 14  Nie wprzęgajcie się w obce jarzmo z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem,
                    albo jaka jest wspólnota światła z ciemnością?
              15  Albo jaka jest zgodność między Chrystusem a Beliarem/Belialem, lub jaki udział ma wierzący z niewierzącym?
              16  Jaki może być układ między świątynią Bożą a bożkami? My jesteśmy świątynią Boga żywego, jak to Bóg powiedział:
                   "Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą ludem moim.
              17  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się - mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a Ja was przyjmę.
              18  I będę dla was Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami - mówi Pan Wszechwładca."
          7;   1  Mając te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od każdego splamienia ciała i ducha, doskonaląc świętość w bojaźni Bożej.

16-03-2014  Niedziela

Wykład - "Jest jeden chleb" - Adam Organek

1 Koryntian 10;16-17  "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest współudziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest współudziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem, bo wszyscy spożywamy ten jeden chleb."

"Chleb" - Chrystus i pokarm duchowy służący zbawieniu - jest jeden. Mimo zróżnicowania wiedzy to w intencji staramy się być jednomyślni.

"Jesteśmy jednym ciałem" - Obszernie i wnikliwie poruszony temat dotyczący "ciała"- społeczności braterskiej - jej rozwoju, budowania i pielęgnowania.

12-03-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Jeremiasz Purwin

3 Księga Mojżeszowa 14;1-57

 • Pytanie - Dlaczego procedury dotyczące trądu są tak rozbudowane?
 • Odpowiedzi:
 • Celebrowanie obrzędu może podświadomie działać na psychikę człowieka jak placebo i w przypadkach lekkich schorzeń skórnych może być skuteczne.
 • Podporządkowanie się procedurom wymaga pokory i wzmacnia więź z Bogiem.
 • Są pewne szczegóły, których nadal nie rozumiemy.
09-03-2014  Niedziela

Wykład - "Izrael zakwitnie"- Piotr Krajcer - (brat pielgrzym)

Interesujący temat losów "cielesnego" Izraela. Przedstawiona historia faktów gospodarczych i politycznych dotyczących powstawania i rozwoju państwa izraelskiego sugeruje proces jego zakwitania.
-Wykład przy użyciu komputera i projektora obrazu.


Wykład - pytanie - Dlaczego kapłani nie mieli "działu ziemi" lecz jedynie nieduży "ogródek,działkę"? 
 • Celem kapłanów było poświęcenie się służbie Bogu w "Przybytku", oraz służenie ludowi w formie rozstrzygania trudnych spraw, sporów, nauczania, porad.Funkcje te czynili bezpłatnie.Mieli jednak udział w spożywaniu niektórych ofiar,oraz korzyści z uprawiania niewielkiego kawałka ziemi w której praca była mniej angażująca.
 • Dla duchowego kapłaństwa oznacza to, że "służenie Bogu" jest bezpłatne a utrzymywać się powinni z własnej pracy, która nie będzie angażowała zbytnio serca czy umysłu. 


  

05-03-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Dawid Fil

3 Księga Mojżeszowa rozdz. 13;1-59

Podawane myśli:

 • trąd to choroba zakaźna kiedyś nieuleczalna sposobami medycznymi
 • jedyna wówczas metoda to izolacja chorego od zdrowych
 • opis objawów, procedura badania i obserwacji schorzeń, dążyły do wyjaśnienia czy można z tym poradzić, czy też jest to nieuleczalne i wówczas - izolacja, lub zniszczenie tkaniny czy nawet całego domu - decydował o tym kapłan
 • uzdrawianie trędowatych przez J.Ch. powinno być znakiem dla kapłanów, że jest On Mesjaszem
 • trądem określano wówczas również różne zjawiska skórne, pleśni itp.
 • w St.Przymierzu mniemano, że choroby są karą za grzechy
 • jeżeli trąd jest obrazem na grzech, to w kolejnym stadium poraża nerwy i człowiek staje się nieczuły na grzech
 • trąd jest chorobą widoczną i odpychającą - grzechem odpychającym jest homoseksualizm
Pytanie Dawida Fila - Co może oznaczać liczba 7 dni dotycząca okresu obserwacji chorego?02-03-2014  Niedziela

Wykład - "Święto Pamiątki śmierci J.Ch."- (szkoła prorocza) - Dawid Fil

Treścią wykładu były związane z nią odpowiednie zalecenia, przestrogi, uwagi:

 •  przygotować swoje serca na ten moment
 •  upamiętniać całe życie J.Ch.
 •  opowiadać o mocy Jego krwi
 •  uczestnictwo poddane sumieniu każdego z nas - 1 Kor.11;28
 •  ostrzeżenie przed niegodnym "jedzeniem chleba i picia z kielicha Pańskiego"- 1 Kor.11;27
 •  nie możemy jednocześnie pić z "kielicha Pana i kielicha demonów"- 1 Kor.10;21

Motto - "Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie ten kielich , obwieszczacie śmierć Pana , aż On przybędzie" - 1 Kor.11;26                                                                                                            
26-02-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Adam Organek

3 Księga Mojżeszowa rozdz. 11-12 cd.

Pytanie - Wiesław T-B. - "Jeżeli przestrzeganie czystości/nieczystości rytualnej bywa korzystne dla człowieka to dlaczego zostało zniesione w momencie wejścia chrześcijaństwa?"

Częściowe przenikanie przepisów i nakazów Starego Przymierza do Nowego Przymierza było jednie wynikiem inercji.

Szczegółowość i niuanse rytuałów i przepisów St.Przymierza mają charakter "kodu Bożego" którego obecnie nie rozumiemy.Są zbyt zagadkowe by wyjaśnić je samą użytecznością.


Wśród wielu interesujących podpowiedzi wypowiedź Michała T. (mówiąca , że w St.Przymierzu Bóg dbał o rozwój i zdrowie Wybranego Narodu jako cielesnego , to w N.Przymierzu J.Chrystus dba o swój naród w sensie duchowym.Sprawy cielesne Go nie interesują.Nie ma znaczenia na co będziesz chorował , jak się toczy życie materialne , naucza innego świata.) - jest właściwa w rozumieniu pytającego.


Widocznie rozwój Nowego Stworzenia wymaga innych warunków.Przede wszystkim rygoru wiary i wewnętrznej przemiany w warunkach nie sprzyjających istnieniu.
23-02-2014  Niedziela

Wykład - "Czasy pogan" Andrzej Sobolewski

Ważny w naszej społeczności Badaczy temat.Starannie i wnikliwie przedstawiony w formie multimedialnej.Wyczekiwanie końca "czasów pogan"i przyjścia J.Chrystusa było stymulacją do aktywności w uświęcaniu się ale również powodem do podziałów gdy wyznaczona data nie sprawdzała się.

Przesłaniem wykładu było by "okiełznać umysły nasze",oraz by "trwać w łasce nadziei".

Komentarz red. - Mamy tu do czynienia z pewną "osobliwością" - z woli Bożej fazy "wzrastania poznania" opisane w Księdze Daniela mają właśnie wywołać takie a nie inne skutki.


Badanie - prowadzenie - Adam Organek

List do Hebrajczyków rozdz.13;1-6

Poruszano temat "dziesięciny"i jak ją realizować:

 • Czy wrzucać ją do skarbonki, czy też odkładać i przeznaczać na wyznaczone cele.
 • Czy dziesięcina od 800zł. jest porównywalna z dziesięciną od 10tys.zł.
 • Jesteśmy"szafarzami" dóbr, które pochodzą od Boga.
 • "Ochotnego dawcę Bóg miłuje".
 • Czy tylko pieniądze podlegają dziesięcinie?
 • "Poprzestawanie na tym co posiadamy" jest problematyczne.
 • Bezmyślne traktowanie spraw bytowych jest niewłaściwe.                                                                            


Komentarz red. - Obowiązek dziesięciny dotyczył Starego Przymierza.

Nowe Przymierze opiera się raczej na prawie "komu więcej dano ,od tego więcej się wymaga".Łuk.12;4819-02-2014  Środa

Badanie - prowadzenie - Michał Targosz

3 Księga Mojżeszowa rozdz.11-12

Na pytanie Rafała P."dlaczego górna warstwa pokrycia Namiotu Zgromadzenia/Przybytku była ze skór borsuka , które jest zwierzęciem nieczystym?"nie zaleziono jednoznacznych odpowiedzi.
W rozdziale 12 był analizowany powód różnicy okresu nieczystości dla kobiety rodzącej chłopca lub dziewczynkę
(dwukrotnie dłuższy przy urodzeniu dziewczynki).

Pytanie red. - Jeżeli przestrzeganie czystości/nieczystości rytualnej bywa korzystne dla człowieka to dlaczego zostało zniesione w momencie wejścia chrześcijaństwa?

Red.Wiesłw T.B.


Powierzono mi redagowanie strony internetowej naszego zboru,oraz pisanie relacji z zebrań/

nabożeństw/badań P.Św.

Chętnie bym widział "zakładkę"pt."Rozważania doktrynalne".

Oczekuję również uwag i propozycji ze strony braci pisanych na mój adres e-mailowy

www.Ex-plorator@tlen.pl

Zachęcam do śledzenia aktualności pod zakładką "Co nowego".

Z poważaniem wasz brat

Wiesław Toliczenko-Bernatowicz


27-09-2013

Na stronie zboru białostockiego - www.zbor.bialystok.pl, dostępne są wykłady z konwencji, panel dyskusyjny, zdjęcia, video reportaż oraz koncert chóru Syloe. Zdjęcia, reportaż oraz koncert chóru znajdują się w zakładce Galeria Zdjęć natomiast wykłady oraz panel dyskusyjny można znaleźć w kolumnie Pliki MP3. Niestety z powodów technicznych, nie udało się nagrać wykładów z dnia pierwszego konwencji.


Do działu wykłady 2012 dodano wykłady br. D. Fila i br. A. Nowaka z ostatniej niedzieli.

29-02-2012

Badanie środowe - pytania: (2Moj 17:8-16)

Jak zrozumieć tekst że Bóg jest moją chorągwią/sztadarem?

- Czy i kiedy wypełniła sie obietnica Boża o wytępieniu Amalekitów?

- Kogo w tym fragmencie reprezentuje Mojźesz a kogo Jozue?

- Czy można wyciągnąć lekcję z podnoszenia rąk dla Mojżesza kiedy słabły?

Rozpoczęto 2Moj 18:1-12

22-02-2012

Powstał nowy dział - Zbór online - postaramy się aby nasze nabożeństwa można było oglądać online przez naszą stronę. 

19-02-2012

W dziale wykłady 2012 dodany został wykład brata Adama Organka - O osądzaniu. Zapraszamy do wysłuchania.

18-02-2012

PYTANIA NA NIEDZIELNE ZEBRANIE PYTAŃ:

1. Porozmawiajmy o pokucie - jak, kiedy i po co pokutować

2. Wtóra obecność. Co daje nam wiara we wtórą obecność, jakie teksty starego i nowego testamentu mówią na ten temat.


15-02-2012

Badanie środowe - Pytania:

- Jak odnieść zbieranie manny na wiek Ewangelii?

- Jak zrozumieć zbieranie manny na zapas w odniesieniu na obecne czasy?

- Czy/Kiedy wypełniło się że manna zachowana w skrzyni przymierza była przeznacznona dla późniejszych pokoleń?

- 1Król 8:9 - Co stało się z pozostałymi przedmiotami w skrzyni przymierza?

Rozpoczęto badanie 2 Moj 17:1-7


08-01-2012

W dniu dzisiejszym w zborze przeprowadzono wybory w wyniku których wybrano braci starszych i diakonów. 

Bracia starsi w 2012 to: 

- Jeremiasz Purwin

-Adam Organek

-Rafał Purwin

Bracia diakoni w 2012 to:

- Dawid Organek

- Andrzej Purwin

- Dawid Fil

Przewodniczący zboru:

- Jeremiasz Purwin

Skarbnik i sekretarz:

- Adam Organek

02-01-2012

Po długich zawirowaniach z serwerem, strona w nowej formie zaczyna funkcjonować. Postaram się na bieżąco informować o tym co dzieje się w naszym zborze.